دختره خواست مخالفت کنه که پسری که باهاش بود مانع شد حالا یکی داشت از کون

0
381

دختره خواست مخالفت کنه که پسری که باهاش بود مانع شد حالا یکی داشت از کون

منم که کیرم راست راست بود سریع خودم رو چسبیدم به کابینت. امیر رفت اتاق که لباس عوض کنه. مونا گفت دیدی تونستم . رفت بیرون سریع بکن که دارم میمیرم. امیر اومد . تو این فاصله مونا سریع یه دو سه تا قلم دیگه هم نوشت و داد دست امیر. امیر شاکی شد که تو فقط پودر میخواستی حالا لیست میدی. مونا هم سریع یه لب ازش گرفت و امیر رو راهی کرد . امیر تا در اچارتمان رو بست مونا شلوار ورزشی منو داد پایین و کیرم افتاد بیرون . سریع کرد تو دهنش و خواست ساک بزنه که گفتم دختر الان میاد بیا بکنم تموم بشه. مونا یه لبخند شیطنت امیزی زد و گفت نترس این مارکته بسته اس باید بره سر خیابون و تا برگرده یه یک ربعی وقت داریم . ولی این بار من بودم که حشرم زده بود بالا و کس میخواستم . سرش رو کشیدم کنار و رفتم اول در پارتمان رو از تو قفل کردم . بعد اوردمش رو مبل گذاشتم . و دامنش رو دادم بالا. بی شرف شرت نداشت. همون جور کیر سیخ شدم رو گذاشتم رو کسش و ارم هل دام که بره تو . مونا دیگه اون مونای سابق نبود و از تنگی کسش چیزی نمونده بود . الان تا کسش خیس می شد راحت تا ته می شد بکنی تو. کردم تو کسش و شرو به تلمبه زدن کردم . مونا سینه اش رو از لباس کشید بیرون و داد دهنم. در حال خوردن سینه اش تلمبه هم میزدم . واقعا وقت نداشتیم . امیر هر لحظه ممکن بود بیاد . سرعتم رو زیاد تر کردم . مونا گفت که داره میاد . محکم بغلم کرده بود . مال من هم داشت می اومد . با چند لحظه فاصله ارضاء شدم ابم رو تو کسش خالی کردم . مونا یکم تو همون حالت موند . منم سریع رفتم دستشویی. من که اومدم بیرون در اپارتمان رو از تو باز کردم و مونا بعد چند دقیقه از دستشویی اومد بیرون . اومد سمت من و یه لب اساسی ازم گرفت و گفت آخش راحت شدم . دست به خیار میزدم ابم می اومد . دست به چاقو می زدم ابم می اودم . دیگه به دستگیره یخچال هم حساس شده بودم. داشتیم به همین موضوع می خندیدیم که زنگ در به صدا در اومد و امیر اومد. امیر کلی خرید کرده بود .-یک سال از ماجرا تصادف من گذشته بود . مونا و امیر پیشنهاد داده بودن که به مناسبت اون روز و اینکه سالم بودم یه پارتی کوچیک بگیریم . قرار شد تو خونه اونها باشه . خونه امیر اینا هم بزرگتر بود هم امکانانتش بیشتر بود . هم همسایه هاشون ادم تر . قرار شد چند تا از دوستانمون رو هم دعوت کنیم . کلا شده بودیم 21 نفر . بجز من که تنها اومده بودم . همه اونای دیگه یا با زنشون بودن یا دوست دخترشون . البته مونا و امیر اونقدر کنار من بودن که نبودن کس دیگه ای رو متوجه نشم. برای شام جوجه و گوشت خریده بودیم و تو ایوون بساط کباب و طبیعتا مشروب. حدود 6 تا شیشه ویسکی و شراب خریده بودم . بجز اینکه همه سیگار داشتن یه چیزی حدود 2 باکس هم ما خریده بودیم . یواش یواش صدای موزیک بیشتر شد و رقص ها شرو شد . بجز یکی از دختر ها که فقط سیگار می کشید بقیه همشون مست مست بودن. ساعت های 11 شب بود . هوا هم گرم . دخترها یکی پس از دیگری لباس ها رو در می اوردن . این کار با لباس کندن دختری به نام شیما شرو شد . مونا اومد و تو گوشم گفت الان یواش یواش سکس پارتی هم شرو میشه. اکثر دعوت شده ها دوستای مونا و امیر بودن. این شیما خانوم هم با دوست پسرش اومده بود . قبل لخت شدن با صدای بلند گفت اینجا غریبه که نیست . همه گفتن نهههههههههههههههه. گفت پس با اجازه همه من داغ کردم . و لباس رو در اورد. رو تنش فقط یه سوتین بود با یه دامن کوچیک. مرتب هم می رقصید . اوضاعی بود . همه با هم می رقصیدن . دختر های دیگه هم با دیدن شیما یکی یکی لخت شدن . یکی شون که معلوم بود جندس سوتینش رو هم در اورد و لخت شد . فقط یه شرت کوچیک تنش بود . همون جا جلو همه با یکی که می گفت نامزدش هستش شرو به لب بازی کردن . با دیدن این صحنه تقریبا همه داشتن کاری مشابه همین رو انجام می دادن. دیگه از رقص خبری نبود . 4 تا از بچه ها رفتن تو یه اتاق . 4 تا دیگه هم رفتن تو یه اتاق دیگه . دو تا رفتن تو اشپز خونه . این دو تا رو می دیدم. مرده کیر کلفت و بزرگی داشت. از همون اول هم کرد تو کس دختره . ما ها مونده بودیم تو حال . دوتا دیگشون هم که همسایه بغلی مونا اینا بودن با دو تا دیگه از بچه ها رفتن تو خونه اونها. موندیم ما هفت نفر . 4 تاشون هم با هم تو همون پذیرای شرو کردن . اول دو تا دوتا بودن یکی شون دختره رو نشونده بود رو مبل و کیرش رو داده بود دهنش . اون یکی هم دختره رو نشونده بود رو مبل و داشت کسش رو لیس می زد . من و مونا و امیر هم با هم نشسته بودیم و تماشا می کردیم . امیر اروم اومد کنار من و گفت … همیشه در کنار هم بودیم . امشب می خوام یه غیر ممکن رو ممکن کنی. حواسم به امیر بود که دیدم مونا سینه اش رو در اورده داره بازی می کنه. و دستش هم برده تو شرتش داره با کسش بازی می کنه. گفتم خوب امیر گفت میخوام امشب با مونا باشی؟ من سه فازم با هم پرید . نگاهی به امیر کردم. امیر چشماش رو بست.دوباره ادامه داد . من مشکل دارم نمی تونم . من میرم تو دستشوئی . مونا حالش خیلی خرابه. هر لحظه ممکنه نتونه خودش رو نیگر داره و یکی از این ها باهاش باشه. من دوست دارم تو باشی.یکی از پسر ها دختره رو میل گذاشته بود و داشت از پشت می کرد تو کسش. اون دوتا دیگه نزدیک تر اومدن . دختره در حالی که یه کیر تو کسش بود با یه دختر دیگه باهم کیر مرده رو شرو به خوردن کردن. وای خدای من داشتن گروپ سکس می کردن. مرده هم سینه های دختره رو گرفت تو مشتش. اون یکی دختر خوابید و کسش رو داد به دهن دختری که از پشت داشت کرده می شد. دختره با ولع پایان شرو به خوردن کس کرد .من هنوز مات و مبهوت حرف امیر بودم. امیر دوباره صدام کرد … قبوله من دارم میرم. بلند شد. سینه مونا رو گرفت دهنش . مونا تو حال خودش نبود . حشری حشری شده بود. امیر رو محکم بغل گرفت . امیر مونا رو اورد سمت من و نشوند رو پاهام . سر منو گرفت و به اون یکی سینه مونا رسوند. مونا دستش رو گذاشت پشت گردن من و منو کشوند سمت خودش. گفت زود باشید یکی تون منو بکنید دارم می میرم. امیر سرش رو عقب برد و رفت کنار . من که دیدم امیر از این وضع راضیه لباهای مونا رو گرفتم تو دهنم و شرو به لب گرفتن ازش کردم . مونا که فقط یه شرت و سوتین تنش بود و سینه هاش بیرون سوتین بودن خودش رو ول کرده بود تو آغوش من . امیر داشت به این صحنه نیگا می کرد. تو اون طرف دو تا مرده جاشون رو عوض کردن و شرو به کردن اون دوتا دختر کردن . دختر ها هم هر کدوم داشتن یه کیر جدید رو تجربه می کردن از هم لب میگرفتن و سینه های همدیگه رو میخوردن.من با یه دستم بند سوتین مونا رو باز کردم . همون جور که حواسم به بقیه بود یه انگشتم رو هم وارد کس مونا کردم. یکم بعد اون دختر و پسری که تو آشپز خونه بودن و کارشون تموم شده بود اومدن تو حال . دختره با دیدن این صحنه ها رفت و بدون هیج معطلی قاطی بقیه شد . یکی از پسرها یکی از دختر ها رو رو خودش اورده بود و کیرش رو تو کس دختره بالا پایین می کرد . دختری که تازه از اشپز خونه اومده بود تفی به دستش زد و رفت سراغ کون دختره . اب دهنش رو به کون دختره زد و انگشتش کرد . پسری هم که تازه از اشپز خونه اومده بود کیرش رو که تقریبا خوابیده بود داد دهن اون یکی دختره. یهو دختری که با اون بیرون اومده بودن مرده رو صدا کرد . مرده اومد پشت دختره. دختره گفت بیا این هم کون که میخواستی . مرده در حالی که یه کیر تو کس دختره بود کیرش رو کرد تو کون دختره . دختره خواست مخالفت کنه که پسری که باهاش بود مانع شد . حالا یکی داشت از کون میکردش یکی هم از کوس. این یکی دختر هم بی کار نموند و اورد کسش رو گذاشت تو دهن اون یکی دختره که زیر خوابیده بود و یه مرده داشت می کردش. مونا و من در حال عشق بازی شاهد این صحنه ها بودیم . مونا حشرش خیلی رفته بود بالا. منو خوابوند رو زمین و اومد روم . شرتش رو داده بود کنار . کیرم رو یهو کرد تو کسش. در حال بالا پایین پریدن منم سینه هاش رو گرفته بودم. لب هاش رو اورد جلو یه لب ازم گرفت و گفت …. منم دوتا کیر میخوام .نه خیر این خانوم سیر مونی نداشت. منم بدم نمی اومد که یه سکس سه نفره داشته باشیم . ولی یهو امیر یادم اومد که گفته بود نمی خوام کسی به مونا دست بزنه بجز تو. گفتم نمیشه . دوست دارم ها ولی امیر مخالفه. مونا گفت امیر رفته بیرون نیست تو خونه. گفتم کی رفت . گفت رفته. گفتم بزار مطمئن بشم . مونا رو گذاشتم کنار و پاشدم برم ببینم چه خبره. تو دستشویی نبود. آشپز خونه هم نبود . در یکی از اتاق خواب ها رو باز کردم . دیدم اونجا هم گروپ سکس به راهه. یک از دختر ها با دیدن کیر من که از هر دوتا کیر دیگه اون اتاق بزرگتر بود گفت بیا جلو کیر گنده حال بهمون بده. منم خندیدم و گفتم یکی منتظرمه. اونم در حالی که یه کیر تو کسش بود گفت خوش باشید. اومدم تو اتاق دیگه و حموم رو هم که تو اون اتاق بود گشتم. این اتاقی ها ظاهرا کارشون زود تموم شده بود و هر 4 تاشون لخت بغل هم خواب بودن.برگشتم رفتم سراغ در اپارتمان . اینا هنوز داشتن تو پذیرای بکن بکن میکردن . مونا هم داشت با کسش ور میرفت. منو که دید گفت بیا پدر بیا بکن ولش کن اونو من دارم میمیرم. اون رفته منم در بستم . با شنید این حرف حمله کردم سمت مونا . دوباره یه لب ازش گرفتم و گفتم دوست داری کس کونت رو پاره کنیم . گفت دارم می میرم هر کاری دوس داری بکن . دقت که کرده بودم کیر این مرده که اول تو آشپزخونه می کرد و اسمش هم حامد بود از همه گنده تر بود . حتی از کیر منم بزرگتر بود. مونا رو اوردم سمت خودم و رو خودم خوابوندمش . کیرم رو جا دادم تو کسش . یکم که زدم توش با اشاره دست به مرده گفتم بیاد اینجا . کون مونا رو با دوتا دستم گرفتم و وا کردم . یکی از انگشتم رو کردم تو کونش و بازیش دادم . مونا اه و ناله می کرد . وای بازم میخوام . بازم کیر گنده می خوام . جرم بده … مرده اومد و پشت مونا نشست. منم دستم رو کشیدم بیرون و اون کیرش رو میزون کرد دم سوراخ کون مونا. اروم اروم شرو کرد به کردن. مونا داشت جیغ میزد . منم محکم داشتم سینه هاش رو فشار می دادم . تو حال خودمون بودیم که دیدم یه دختر اومد و نشست بالا سر من . کسش رو اورد جلو دهن من . صورتش رو نمی دیدم. کس اب دار و خوشگلی داشت . شرو کردم به خوردن کسش. سینه هاش رو هم مونا کرد تو دهنش. تو اوج هیجان بودیم . اون ور ها هم مثل ما داشتن سکس می کردن . یکی از دختر ها ارضا شد و کشید کنار . حالا دوتا پسر دیگه افتاده بودن جون یه دختره. مرده دختره رو از کون میکرد و با دستش محکم میزد تو کون دختره. دختره اونقدر حشری بود که خودش هم میزد رو کونش. کونش قرمز قرمز شده بود. یکی از پسر ها ابش داشت می اومد . کیرش رو از کون دختره کشید بیرون و محکم کرد تو دهن دختره و هرچی اب داشت خالی کرد تو دهن دختره. دختره هم اب کیر ها رو با دهنش قاطی کرد و رخت رو کس دختری که کنار بود و شرو بخ خوردن کس اون کرد . دختره که داشت ارضا می شد با پایان وجود کس اون یکی دختره رو می خورد و گاز می زد . اونم ارضا شد . ولی یکی از پسر ها هنوز ابش نیومده بود . واسه همین هم اومد سمت ما و دختری رو که من داشتم کسش رو می خوردم رو برداشت . دختره هم چون کیر به اون جون سختی داشت می دید مخالفتی نکرد و رفت . خوابوندش رو زمین و با پایان وجودش کیرش رو کرد تو کس دختره. خیلی محکم تلمبه میزد . ابش داشت می اومد . ابش رو اورد بالا و ریخت تو دهن دختره.الان دیگه همه اونها ارضا شده بودن . فقط من و مونا و حامد مونده بودیم. وسط پذیرایی ما دو نفره داشتیم مونا رو می کردیم. 4نفری که تو اتاق بیدار بودن هم اومدن تو و داشتن ما رو نیگا می کردن. خواستم یه کاری کنم که مونا امشب رو فراموش نکنه واسه همین هم یکی از پسر ها که اسمش متین بود رو صدا کردم . کیر نسبتا خوبی داشت. زیاد بلند نبود ولی کلفت بود . البته تو اون جمع هم تنها کسی بود که کیر هنوز راست راست بود . متین اومد جلو . کیرش رو گرفتم و گذاشتم دهن مونا . اونم شرو کرد ساک زدن . الان یه کیر تو کسش بود . یکی تو کونش و یکی تو دهنش. همه ایستاده بودن و داشتن ما رو تماشا میکردن. بعد حدود یه دقیقه جام رو با اونای دیگه عوض کردم . متین اومد رو کون مونا . حامد هم رفت سراغ کسش . منم کیرم رو دادم تو دهنش. صحنه های نابی از یه سکس چند نفره در جریان بود . مونا همزمان پزیرای سه تا کیر گنده بود . فک کنم این یکی از ارزو هاش بود که داشت بهش می رسید. بازم جامون رو عوض کردیم . متین رفت سراغ کس . من سراغ کون و حامد رفت واسه ساک زدن . یاد حرکت اون مرده افتادم. یه ضربه به کون مونا زدم . تا ضربه رو زدم یکی هم خودش زد . من دومی و سومی رو محکم تر زدم . وای حرکت مواج کوج مونا چه حالی می داد. همین طور ضربه هام رو ادمه دادم. متین نوک سینه های مونا رو گرفته بود . یکی رو گرفت به دندونش و گاز گرفت مونا بیشتر دیونه شد. اون یکی ر و هم محکم با دستش فشار می داد. از بچه ها خواستم که حرکاتمون رو تند تر کنیم و هر سه باهم ابمون رو بریزیم . حرکات تند تر شد . مونا بشدت داشت حال میکرد . پایان بدن زیر دست و کیر های ما بود . من اماده ارضا شدن بودم . اون دوتای دیگه هم اماده شدن . من و حامد ابمون اومد مونا رو برگردوندیم و کیرامون رو گذاشتیم دم دهنش . مونا با دوتا دستاش کیر هامون رو گرفت و

سوپر امریکای
سوپر سکس

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here